Statut

Statut

Stowarzyszenia działającego na rzecz społeczności parafii Świętego Jacka w Leszczynach z siedzibą w Leszczynach.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ? Stowarzyszenie działające na rzecz społeczności parafii Świętego Jacka w Leszczynach?, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ?Święty Jacek?.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Leszczyny, należąca do Gminy Górno.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 5

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym charakterze działania.

 

§ 7

Stowarzyszenie posiada własny emblemat, odznakę, pieczęcie i sztandar wg wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

 

§ 8

Cele Stowarzyszenia:

1. Integracja lokalnej społeczności;

2. Popularyzacja i ochrona dziedzictwa religijnego, kulturowego i artystycznego regionu;

3. Wsparcie i pomoc w realizacji inwestycji prowadzonych na płaszczyźnie parafialnej i regionalnej;

4. Inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury i nauki w lokalnej społeczności;

5. Pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 9

Sposób realizacji celów:

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

a) współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i parafią, w realizacji celów statutowych;

b) pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów zewnętrznych, z dotacji, zbiórek publicznych, wpłat na cele statutowe oraz darowizn na realizację celów statutowych;

c) organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji;

d) pomoc rzeczowa osobom najuboższym

e) prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży

 

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) jest zainteresowany merytoryczną działalnością Stowarzyszenia;

c) złoży deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia;

d) kandydatura będzie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;

e) zostanie wpisany do rejestru członków.

 

§ 11

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli;

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia;

d) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

a) dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie prac;

b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

c) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał;

d) popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

e) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 13

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ustanawia zasady nadawania tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

2.Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki takie jak członek zwyczajny z tym, że jest zwolniony z opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 14

1.Stowarzyszenie mogą wspierać osoby fizyczne i prawne.

2.Wspierający Stowarzyszenie mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

b)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia.

3.Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu.

4.Wspierający Stowarzyszenie są zobowiązani:

a) popularyzować działalność Stowarzyszenia;

b) dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie prac na rzecz Stowarzyszenia;

c) popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

d) wspierać finansowo Stowarzyszenie.

 

§ 15

1.Ustanie każdego typu członkostwa następuje w wyniku:

a) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia;

b) skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy;

c) pisemnej rezygnacji.

2.Od uchwał w przedmiocie wykluczenia i skreślenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 16

1. Władze Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

 

§ 17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§ 19

1.Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Komisja rewizyjna odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.

 

 

Rozdział 5

Kompetencje i uprawnienia władz Stowarzyszenia


§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej .

3. Podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

6. Nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 21

Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 8 członków, w tym: Prezes, Dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik i członkowie. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.

2. Do zadań Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku (sprawozdawcze), raz na trzy lata (wyborcze).

c) uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia,

d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

e) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych,

f) sporządzanie sprawozdań z działalności,

g) prowadzenie rejestru członków,

h) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku minimum 1/5 członków Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku.

 

 

§ 22

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu wobec wszystkich władz urzędów sądów oraz osób fizycznych i prawnych a także innych instytucji i organizacji uprawniony jest Zarząd. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i jeden z członków Zarządu lub Zastępca Prezesa Zarządu i jeden z członków Zarządu bądź trzech innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 członków, w tym:

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) weryfikacja wszystkich uchwał Zarządu,

b) sprawdzanie dokumentacji prowadzonej w Stowarzyszeniu,

c) kontrola stanu finansów Stowarzyszenia i sposobu ich wydatkowania,

d) prowadzenie swojej działalności w sposób niezależny od innych władz Stowarzyszenia,

e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia jaskrawych naruszeń statutu Stowarzyszenia przez Zarząd.

 

 

 

Rozdział 6

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 24

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. Z wpływu ze składek członkowskich.

2. Z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej.

3. Ze środków pozyskiwanych na realizację programów finansowanych przez inne instytucje i organizacje (tzw. granty, programy pomocowe),

 

 

§ 25

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

 

§ 26

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 27

Prezes Zarządu działając łącznie z jednym członkiem Zarządu może udzielać poszczególnym osobom pełnomocnictw dotyczących dysponowania wydzielonymi środkami finansowymi.

 

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe


§ 28

Uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 Członków.

§ 29

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów przy 2/3 obecności.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa szczegółowo sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

§ 30

Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele równoważne lub zbieżne z celami określonymi w Statucie Stowarzyszenia.