Zaproszenie do udziału w grze terenowej „Partyzancka tułaczka”

REGULAMIN GRY TERENOWEJ „PARTYZANCKA TUŁACZKA”

1. ORGANIZATOR

Organizatorem gry terenowej „Partyzancka tułaczka” jest STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI PARAFII ŚWIĘTEGO JACKA W LESZCZYNACH, adres: Leszczyny 80, 26-008 Górno e-mail: stowarzysznie.sw.jacek@gmail.com

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”

Fundacja Banku Zachodniego w ramach projektu „Ambitna Młodzież”

 

3. CELE ORGANIZACJI GRY TERENOWEJ

Celem jest przeniesienie młodzieży jako grupy partyzantów poprzez grę do czasów II wojny światowej. Da to odczucie tamtego strasznego czasu pełnego niepokoju, ale też wzniosłych idei. Nasz region to miejsce jeszcze pełne tajemnic związanych z walką podziemną Polaków. Młodzież pozna fakty, których nie można odszukać w podręcznikach szkolnych. Jest to dodatkowa wiedza historyczna.

4. TERMIN I MIEJSCE

1) Gra terenowa ?Partyzancka tułaczka? odbędzie się dnia 23 maja 2015 roku (sobota) w Leszczynach, niezależnie od warunków pogodowych.

2) Rejestracja uczestników 23 maja 2015 r. w godz. 9.00-10.00 przy pomniku AK na parkingu przy kościele w Leszczynach (na podstawie wcześniejszego zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu).

3) Rozpoczęcie gry terenowej o godz. 10.00 przy pomniku AK na parkingu przy kościele p.w. Św. Jacka w Leszczynach.

4) Zakończenie gry terenowej o godz. 14.00 przy pomniku AK na parkingu przy kościele p.w. Św. Jacka w Leszczynach.

5) W godzinach 14.00-17.00 odbędzie się podsumowanie wyników, a następnie wręczenie pamiątkowych koszulek patriotycznych oraz wspólne ognisko/grill przy plebanii w Leszczynach dla uczestników i organizatorów gry terenowej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Udział w grze terenowej jest bezpłatny.

2) Zgłoszenia drużyny do udziału w grze terenowej przyjmowane są telefonicznie lub osobiście do p. Mariusza Pietrasa (nr 519 197 874) oraz p. Katarzyny Radek (nr 693 344 240) do dnia 30 kwietnia 2015 r.

3) W grze terenowej może brać udział maksymalnie 35 osób: 7 drużyn po 5 osób w wieku 13- 19 lat. Każda drużyna wspierana jest przez opiekuna.

O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń.

4) Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn będzie większa niż liczba miejsc, organizator utworzy listę rezerwową ? jeśli jakaś osoba (najpóźniej 5 maja 2015 r.) zrezygnuje z udziału w grze terenowej (poinformuje telefonicznie lub osobiście), jej miejsce zastąpi inna osoba z listy rezerwowej.

6. TRASA ORAZ ZASADY

1) Gra terenowa składa się z oznakowanych baz, rozmieszczonych na terenie miejscowości Leszczyny. Start znajduje się i meta przy pomniku AK na parkingu przy kościele p.w. Św. Jacka w Leszczynach.

2) Przy rejestracji (23 maja 2015 r.) każda drużyna otrzyma materiały edukacyjne.

3) Zaliczenie gry terenowej przez daną drużynę następuje poprzez dotarcie na metę.

4) Organizatorzy, po podliczeniu zdobytych punktów przez każdą drużynę ułożą listę rankingową gry terenowej i wyłonią zwycięzców, którzy zebrali najwięcej punktów w całej grze.

5) Wszyscy uczestnicy gry terenowej otrzymają nagrody w postaci koszulek patriotycznych.

6) Na zakończenie, dla wszystkich uczestników gry terenowej oraz organizatorów i współorganizatorów, odbędzie się ognisko/grill z małym poczęstunkiem przy plebanii w Leszczynach.

7) W przypadku rezygnacji z udziału w grze w trakcie jej trwania, uczestnicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym fakcie organizatora telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez organizatora przed rozpoczęciem gry terenowej lub osobiście.

7. INFORMACJE DODATKOWE

1) Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie prowiant oraz napoje (z wyjątkiem wspólnego ogniska/grilla na zakończenie gry terenowej).

2) Organizator oraz współorganizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników gry pozostawione bez opieki.

3) Na trasie gry terenowej ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym, uczestnicy powinni poruszać się na trasie gry terenowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby baz oraz do odwołania gry terenowej, wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, które uniemożliwią przeprowadzenie gry.

5) Poprzez zgłoszenie do udziału w grze terenowej uczestnicy wyrażają zgodę na:

a) wzięcie udziału w grze terenowej na zasadach określonych niniejszym regulaminem;

b) wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora oraz współorganizatorów danych osobowych na potrzeby udziału w grze terenowej ? Partyzancka tułaczka zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.);

c) robienie zdjęć, nagrywanie oraz późniejsze wykorzystanie wizerunku uczestników (m.in. na stronie internetowej, w wydawnictwach, informacjach prasowych, reklamach) w celach sprawozdawczo-promocyjnych.

6) Organizator nie odpowiada za zachowanie uczestnika niezgodne z powszechnie przyjętymi normami oraz postanowieniami Regulaminu gry terenowej, a w przypadku łamania zasad, oszukiwania i niszczenia elementów użytych w grze terenowej, w dowolnym momencie organizator ma prawo usunąć drużynę z udziału w grze. Decyzja organizatora w tej kwestii nie podlega dyskusji.

7) Wszelkie spory rozstrzyga organizator.

8) Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian w Regulaminie gry terenowej, poprzez zamieszczenie informacji będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

9) Wszelkich informacji w sprawie gry terenowej udziela p. Mariusz Pietras (nr 519 197 874) oraz p. Katarzyna Radek (nr 693 344 240)