5 lat minęło…

W momencie zawiązywania się stowarzyszenia nikt z członków nie sądził o tak dynamicznym rozwoju i wszechstronnej działalności. Samo jego powstanie było związane z konkretnym wydarzeniem, tzn. Jubileuszem 400-lecia Parafii, które przypadło na 2010 rok. Wówczas to ks. Ryszard Zaborek wystąpił do wybranej grupy ludzi z propozycją, aby wspólnie z nim przygotować uroczystości z tej pięknej okazji.

I tak się zaczęło…

Zanim „zapięliśmy ostatni guzik” programu uroczystości jubileuszowych już mieliśmy na swoim koncie pierwsze osiągnięcia. Jeszcze w lipcu 2010 roku we współpracy z władzami Gminy Górno doprowadziliśmy do powstania dalszej część parkingu. A zaraz potem została poprawiona nawierzchnia drogi poprzez położenie nowej nawierzchni drogi na odcinku 600 m od kościoła parafialnego do krzyżówki Leszczyny – Bęczków (koszt tej ostatniej inwestycji w 100 % finansował Urząd Marszałkowski).

Organizacja 3-dniowego festynu od 15 do 17 sierpnia 2010 r. udowodniła, że w członkach stowarzyszenia tkwi duży potencjał. Wszyscy byliśmy zgodni, aby dalej wspólnie działać na rzecz parafii, bo w grupie jest siła. I nie myliliśmy się!

Postanowiliśmy, że jako stowarzyszenie „Święty Jacek” będziemy organizować coroczny festyn rodzinny podczas uroczystości odpustowych 17 sierpnia z okazji dnia patrona Św. Jacka. Festyny, które odbyły się do tej pory były efektem ogromnego zaangażowania członków stowarzyszenia. A mianowicie: poszukiwaliśmy wytrwale środków finansowych na ten cel i poświęciliśmy mnóstwo czasu do ich organizacji. W 2014 roku udało nam się nawet pozyskać środki unijne w kwocie 22 000 zł na organizację pikniku rodzinnego pn. „Bez pracy nie ma kołaczy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oprócz angażowania parafian w radosne obchodzenie Dnia Świętego Jacka, od 2011 roku organizujemy w kościele spotkania ze Świętym Mikołajem dla dzieci z naszej Parafii, który obdarowuje je słodkimi paczkami.

Ogromny nacisk kładziemy na rozwój intelektualny naszych młodych parafian.
W 2011 r. zorganizowaliśmy sympozjum popularno – naukowe na temat życia i pracy naukowo-badawczej Marii Skłodowskiej-Curie. A w ramach tej tematyki odbył się wyjazd grupy młodzieży z terenu parafii wraz z opiekunami do Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

W 2012 r. posadziliśmy przy ZS w Mąchocicach Kap. trzy „Dęby Pamięci” upamiętniające policjantów zamordowanych w kwietniu 1940 roku w Twerze, a pogrzebanych w Miednoje.

Od 2013 Stowarzyszenie Święty Jacek organizuje uroczystości patriotyczne związane z rocznicą potyczki pod Leszczynami grupy oddziału dywersyjnego D. W. WYBRANICCY z żandarmerią niemiecką, która miała miejsce 17 lipca 1943 r. Wątek patriotyczny jest dla nas bardzo istotny, dlatego chętnie bierzemy udział i zachęcamy również parafian do aktywnego uczestniczenia w pielęgnowaniu pamięci o bohaterach. Dzieci i młodzież angażowaliśmy poprzez organizowanie atrakcyjnych spotkań i wyjazdów (np. spotkanie z kombatantami żołnierzami Armii Krajowej w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, rajd ścieżką przyrodniczo – historyczną im. Wybranieckich w lasach Cisowskich, grę terenowąPartyzancka tułaczka”). Obecnie przygotowujemy wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, która się odbędzie 20 września 2015 r. (już dziś zapraszamy młodzież do zgłaszania swojego udziału).

W trosce o nasze bezpieczeństwo Stowarzyszenie Święty Jacek organizuje akcję plenerową „Bezpieczne wakacje”, podczas której można bliżej poznać pracę policji, służby więziennej, straży pożarnej i służb medycznych.

Wspieramy również talenty muzyczne w naszej parafii, dlatego też stowarzyszenie jest współorganizatorem sierpniowego przeglądu chórów, a także styczniowego gitarowego „Śpiewogrania kolędowego”.

W ramach działalności rozwijającej duchowość religijną Stowarzyszenie „Św. Jacek” w kościele parafialnym w Leszczynach zorganizowało również prelekcję nt. Całunu Turyńskiego oraz zachęcało poprzez włączanie się do majówkowych modlitw przy przydrożnych figurach i kapliczkach w miejscowościach naszej parafii.

Pomagaliśmy w organizacji pielgrzymki parafialnej na Jasną Górę. A podążając do Maryi wraz ze Świętym Jackiem corocznie jako Stowarzyszenie pielgrzymujemy do sanktuariów i miejsc związanych z naszym patronem.

Członkowie Stowarzyszenia „Święty Jacek” pomogli w zdobyciu dotacji na renowację zabytkowej ambony i chóru, na remont świetlicy parafialnej i renowację figury Matki Boskiej, odnowienie płyty nagrobnej Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich – babki Marii Skłodowskiej-Curie, opracowanie i zamontowanie tablicy informacyjnej przy cmentarzu w Leszczynach. Z tej pomocy skorzystały także szkoły z terenu naszej parafii pozyskaniu pomocy dydaktycznych np. tablice interaktywne, pracownia języka obcego, czy place zabaw.

Obecnie pomagamy w organizacji i rozbudowie cmentarza parafialnego, przygotowujemy spotkanie patriotyczne przy pomniku AK w dn. 19 lipca, festyn rodzinny w Dniu Świętego Jacka i planujemy kolejne wydarzenia.
A pomysłów na ożywianie życia parafialnego mamy jeszcze mnóstwo!

Wszystkie działania Stowarzyszenia „Św. Jacek” nie mogłyby się odbyć bez nieodpłatnego świadczenia pracy (tzw. wolontariatu) i środków finansowych, które pochodzą ze składek członków stowarzyszenia, ofiarności parafian oraz sponsorów prywatnych i firm oraz instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Fundacji Banku Zachodniego Ambitna Młodzież, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach PROW na lata 2007-2013.

Informacje z naszego KRSu:

Stowarzyszenie „Św. Jacek” powstało w marcu 2010 r. z inicjatywy ks. Ryszarda Zaborka – Proboszcza Parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach. Data wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 02.06.2010 r., nr KRS 0000357962. Pełna nazwa stowarzyszenia „STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI PARAFII ŚWIĘTEGO JACKA W LESZCZYNACH”.

Obecnie Stowarzyszenie „Św. Jacek” liczy 27 członków zwyczajnych i 4 członków honorowych.

Celem Stowarzyszenia „Św. Jacek” jest szerzenie kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury oraz tradycji lokalnej, integracja społeczności.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

* Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji prowadzonych przez parafię,

* Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, rekreacji, kultury i sztuki oraz rozrywki,

* Współpracę z władzami samorządowymi oraz rządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorstwami,

* Skupienie wokół Stowarzyszenia osób pragnących działać na rzecz społeczności parafii Leszczyny,

* Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Stowarzyszenia „Św. Jacek”,

* Pomoc rzeczowa osobom najuboższym.